Opsporing af børn og unge i ernæringsrisiko

Opsporing og opfølgning i kommunen.

For børn i alderen 0-5 år sker opsporing af vækstforstyrrelser og udredning jf. Sundhedsstyrelsens vejledning om monitorering af vækst hos 0-5-årige børn, der er målrettet sundhedsplejersker og praktiserende læger. Læs mere i denne vejledning: Monitorering af vækst hos 0-5 årige børn

Børn og unge i alderen 5-18 år vejes og måles af den kommunale skolesundhedstjeneste. Vækstkurven anvendes som primær opsporing.

Opsporing på sygehus.

Alle indlagte børn og unge, som forventes at skulle være indlagt i 48 timer eller derover, vurderes ernæringstilstanden inden for de første 24 timer fra indlæggelsestidspunktet.
Opsporingen opdeles i primær og sekundær opsporing.

I den primære opsporing tages udgangspunkt i nedenstående to spørgsmål:
- Er højden alderssvarende?
- Har barnet/den unge normalvægt, vurderet ved vægt-for-højde?

Primær opsporing udføres ikke, hvis den aktuelle diagnose automatisk medfører, at patienten er i ernæringsrisiko, og derfor skal følge sekundær opsporing.

Sekundær opsporing udføres hvis højde eller vægt findes uden for normalområderne i forhold til alder og køn, eller den aktuelle diagnose indikerer, at barnet/den unge er i ernæringsrisiko, skal barnet/ den unge vurderes sekundært efter nedenstående variable:

  • Kostindtag, som baseres på om barnet spise intet, under ½-delen eller spiser godt/vanligt. Her scores hhv. 3,2 og 0.
  • Diagnose (sværhedsgrad af sygdom), som baseres på diagnosevurdering og den tilsvarende risiko for øget næringsstofbehov. Her tildeles en score på for risiko på hhv. 3, 2 eller 0. Se tabel 9.2 og 9.3 på side 72 i Sundhedsstyrelsen 2022, Underernæring

Hvis den samlede score af kostindtag og diagnose er ≥ 4, vurderes vægt-for-højde ikke, og der fortsættes direkte til konklusion og plan.
Hvis den samlede score af kostindtag og diagnose er < 4, fortsættes til vurdering af vægt-for-højde.

Scoren fra kostindtag, diagnose og vægt-for-højde lægges sammen til en total score, for ernæringsrisiko og der lægges en plan for det videre forløb. Ved total score ≥ 4 er barnet/den unge i ernæringsrisiko, og der igangsættes ernæringsbehandling og tages stilling til eventuel henvisning til klinisk diætist.

Opsporing i almen praksis.

Praktiserende læger skal opspore og behandle ernæringsrisiko hos børn og unge, herunder have en opmærksomhed på dårlig trivsel.

Opsporing i almen praksis foregår ved følgende to spørgsmål:

  • Er højden alderssvarende?
  • Har barnet/den unge normalvægt, vurderet ved vægt-for-højde?

Læs mere i Sundhedsstyrelsen 2022, Underernæring, kap. 9.3.

 

Fagligt opdateret i 2022